Αντικειμενο 2 Εκτύπωση

Έννοια όρων (Άρθρο 2 Ν.1514/1985, 1 § 1 Ν. 2919/2001)

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:

α) «Έρευνα» είναι η εργασία που έχει σκοπό να προαγάγει την επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μία εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία.

Η έρευνα διακρίνεται σε ελεύθερης επιλογής και προσανατολισμένη:
i) «Ερευνα ελεύθερης επιλογής» είναι η έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση ή βελτίωση της επιστημονικής γνώσης, ανεξαρτήτως της δυνατότητας άμεσης πρακτικής εφαρμογής της και η οποία προάγει τη δημιουργική ικανότητα και εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των επιστημόνων της Χώρας.

ii) «Προσανατολισμένη» είναι η έρευνα που σχετίζεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας (Π.Α.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και η έρευνα που εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές για τη βελτίωση της οικονομίας της ποιότητας ζωής και της άμυνας της Χώρας.

β) «Μελέτη» είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από κρατικούς, επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς.

γ) «Τεχνολογική ανάπτυξη» είναι η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση του
αναπτυξιακού προγράμματος της Χώρας και επιτυγχάνονται με μελέτες, ερευνητικά προγράμματα και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων.

δ) «Έργο» είναι η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.

ε) «Πρόγραμμα» είναι το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών, αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

στ) «Ερευνητικός φορέας» θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είτε από τους ιδίους ή και τους εργαζομένους σε αυτούς είτε από τρίτους.

ζ) «Τεχνολογικός φορέας» θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών, προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλες). Ενας φορέας μπορεί να είναι ταυτόχρονα ερευνητικός και τεχνολογικός.

η) «Αξιολόγηση» είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά προγράμματα ή έργα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και πληρότητα και έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

θ) «Αποτίμηση» είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα επιμέρους και τα τελικά αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και πληρότητα και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων του Π.Α.Ε.Τ., καθώς και εάν η διαχείριση των πόρων και η κινητοποίηση του δυναμικού έγινε σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.

ι) «Καινοτομία» είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης.

ια) «Τεχνολογική έρευνα» είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Άρθρο 2Α
Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 § 1 εδ. γ  Ν. 2919/2001)

Οι διατάξεις του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα έρευνας και τεχνολογίας, εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και σε όσους άλλους φορείς από ειδικές διατάξεις αυτό προβλέπεται.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:12