Χαραξη 1 Εκτύπωση

Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) (Άρθρα 3 Ν. 1514/1985, 25 § 6 Ν. 1733/1987)

 1. Η χάραξη και η άσκηση της εθνικής πολιτικής στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας με το σχεδιασμό και κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων, η ενεργοποίηση και δημιουργία ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού, η τεχνολογική ανάπτυξη και η εισαγωγή και εξαγωγή τεχνολογίας ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 2. Στην αρμοδιότητα του ΥΠ.ΑΝ. ανήκουν ιδίως:
  α) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της έρευνας και της τεχνολογίας και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα  της Χώρας.

  β) η κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης της έρευνας και τεχνολογίας και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του, εναρμονιζομένων με το 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Χώρας.

  γ) η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της Χώρας.

  δ) στο πλαίσιο του Π.Α.Ε.Τ., η αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεων προγραμμάτων ή έργων, η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και της πρωτογενούς παραγωγής, η παρακολούθηση της διεξαγωγής της, η οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής και ο σχεδιασμός για τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών

  ε) η μελέτη και κατάρτιση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται στην έρευνα και στις λοιπές επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και η μετάκληση επιστημόνων και τεχνολόγων από το εξωτερικό.

  στ) η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, ο έλεγχος της εκχώρησής τους και όλα τα θέματα τα σχετικά με τα δικαιώματα για παρεχόμενες τεχνολογικές γνώσεις, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου, όπως οριοθετούνται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 607/1976 (ΦΕΚ Α 224).

  ζ) η συλλογή, διάδοση και γενικότερα αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, η ενημέρωση του κοινού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η αξιολόγηση και αποτίμηση των προγραμμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους

  η) η συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.ΑΝ. με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και η ανάπτυξη και παρακολούθηση διακρατικών σχέσεων στα θέματα αυτά

  θ) η εκπροσώπηση της Χώρας για θέματα έρευνας και τεχνολογίας, σε διεθνείς οργανισμούς

  ι) η μελέτη και εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας, η δημιουργία δικτύων βιομηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και γενικότερα ο έλεγχος και η βελτίωση των όρων εισαγωγής και χρήσης ξένης τεχνολογίας και εξαγωγής εγχώριας τεχνολογίας, καθώς και η εποπτεία της εφαρμογής των διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμβάσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ως προς το τεχνολογικό τους περιεχόμενο.

  ια) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εξαγοράς ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή ξένων από ελληνικές ως προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της Χώρας

  ιβ) η δημιουργία και προώθηση πρότυπων βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε θέματα εφαρμογής αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας αιχμής, καθώς και η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής της δημόσιας διοίκησης.

  ιγ) η προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής ενημέρωσης μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, διεθνών συναντήσεων και διαλέξεων, με ηθική υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση αυτών

  ιδ) κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου αυτού και συμβάλλει στην πραγμάτωσή τους.

  Οι δραστηριότητες που καθορίζονται από το άρθρο 23 του Ν. 1397/1983 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) και αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να εναρμονισθούν οι δραστηριότητες αυτές με τη γενικότερη ερευνητική πολιτική.
 3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με σκοπό την υποβοήθηση της περιφερειακής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, μπορεί να  συνιστώνται, καταργούνται, συγχωνεύονται, χωρίζονται, μεταφέρονται τομεακά γραφεία προγραμμάτων και τοπικά τεχνολογικά γραφεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή μονάδα του ΥΠ.ΑΝ, να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διάρθρωσης αυτών, να συνιστώνται θέσεις μόνιμου ή επί συμβάσει προσωπικού, με δυνατότητα στελέχωσης αυτών και με μετάταξη υπαλλήλων από το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., και να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα κατάστασης του προσωπικού αυτού και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων.
 4. Με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας με σύμβαση έργου οι μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις σε ειδικούς έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες ή σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να συνιστώνται για το σκοπό αυτόν ομάδες εργασίας από υπαλλήλους δημόσιους λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες, εφόσον υπάρχει ανάγκη :

  α) να εκπονηθούν ειδικές μελέτες ή να διερευνηθούν ζητήματα και προβλήματα με σκοπό την υποβοήθηση και υποστήριξη στη χάραξη, αξιολόγηση, αποτίμηση, οργάνωση, άσκηση και περιφερειακή ανάπτυξη της πολιτικής για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία και γενικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και

  β) να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης κλπ., επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας, προγραμμάτων ή έργων τεχνολογικής καινοτομίας και επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας).

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών  και Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται σχετική αποζημίωση για τα μέλη των παραπάνω ομάδων εργασίας.
 5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχει το Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ν.π.δ.δ., τράπεζες, ν.π.ι.δ. και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από το Δημόσιο και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

  Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα ορίζεται η φύση των επιχειρήσεων αυτών και ρυθμίζεται η οργάνωση, διοίκηση και οικονομική διαχείρισή τους, ο τρόπος πρόσληψης  και απόλυσης του προσωπικού τους, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των τυχόν κερδών. Θέματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων τους ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν τα ν.π.δ.δ. που μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές εποπτεύονται από άλλα υπουργεία, τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με τη σύμπραξη και των αρμόδιων υπουργών.

  Τροποποιήσεις του καταστατικού των παραπάνω επιχειρήσεων , ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφ’ όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν αφορούν θέματα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της επιχείρησης.
 6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την απονομή βραβείων και χρηματικών αμοιβών σε σχέση με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση του Π.Α.Ε.Τ. και τη δημιουργία καινοτομίας καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την επιμόρφωση και εξειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:18