Χαραξη 2 Εκτύπωση

Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (Άρθρα 4 Ν. 1514/1985, 1 §§ 2-4 Ν. 2919/2001)

 1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Εφεξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ), νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).
  Ως μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , όλα τα μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων.
  Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και επιπλέον έως 10 μέλη από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.

  Τα μέλη του ΕΣΕΤ ορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Τα Μέλη του ΕΣΕΤ αντικαθίστανται και πρίν λήξει η θητεία τους εάν αποβάλλουν την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο Συμβούλιο ή ανακληθούν από τους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν. Με όμοια απόφαση μπορεί να αντικαθίστανται πρίν λήξει η θητεία τους, μέλη των επιτροπών της παρούσης, των οποίων όμως ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου.

  Τα μέλη του ΕΣΕΤ κατανέμονται σε επιτροπές:
  α) επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής
  β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  ρυθμίζονται η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους καθώς και θέματα απαρτίας και λειτουργίας τους. Γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας δεν αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
 2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης συγκροτεί τον εθνικό κατάλογο κριτών ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤ. Ως κριτές εγγράφονται αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές  καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ’ βαθμίδας, καθηγητές ΤΕΙ, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα  σε  ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφόμενων για συμμετοχή στον κατάλογο κριτών, είτε υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, είτε προτείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα  ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψήφιου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο πιο πάνω κατάλογος κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών».

  Μέλη της ακαδημαϊκής και της  ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
 3. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής ερευνητικής πολιτικής ύστερα από γνώμη των επιτροπών της παραγράφου 1 και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, στα οποία απαιτείται η γνώμη του, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σε ειδικότερα θέματα που παραπέμπονται στο συμβούλιο αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 4. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:12