Πρόγραμμα ανάπτυξης 1 Εκτύπωση

Πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας (Άρθρα 5 Ν.1514/1985, 18 § 1 Ν.2081/1992, 1 § 5 και 7 § 4 του Ν. 2919/2001)

 1. Για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας στη Χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών, καταρτίζεται κάθε πέντε χρόνια πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας (Π.Α.Ε.Τ.), το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή είτε ως τμήμα του πενταετούς οικονομικού προγράμματος της Χώρας είτε αυτοτελώς.
 2. Στο Π.Α.Ε.Τ. ορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής σε προσανατολισμένη έρευνα και αναλύονται, κατά το δυνατό, σε ειδικότερα προγράμματα οι ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν καθώς και οι δαπάνες που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. Τα προγράμματα αυτά και οι δαπάνες που προβλέπονται για την εκτέλεσή τους εξειδικεύονται σταδιακά στους διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισμούς του κράτους.
 3. Δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να εκτελούν έργα, μελέτες και προγράμματα για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των έργων, μελετών και των προγραμμάτων αυτών καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που προορίζονται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες. 
 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης μέσα στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ. και ερευνητικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες και συνδέονται με καινοτομίες, με βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή με βελτίωση της παραγωγής της αντίστοιχης μονάδας.

  Βιομηχανικές επιχειρήσεις και άλλες παραγωγικές μονάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε φύσεως και μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα καθεμιάς των διοικητικών περιφερειών του Κράτους, μπορούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οικείας Περιφέρειας ή και του Υπουργείου Ανάπτυξης, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση (επιχορήγηση ή συνδρομή) αυτών από προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζεται  η Περιφέρεια.
  Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225Α) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Οπου στο διάταγμα αναφέρεται η ΓΓΕΤ και ο Γενικός Γραμματέας αυτής, νοείται για την ανάλογη εφαρμογή η οικεία Περιφέρεια και ο Γενικός Γραμματέας αυτής αντίστοιχα .
 5. Το μήνα Μάϊο κάθε έτους υποβάλλονται στο ΥΠ.ΑΝ., από τους ενδιαφερόμενους ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς, νομικά πρόσωπα και παραγωγικές μονάδες των παραγράφων 3 και 4, προτάσεις για τη χρηματοδότηση, επιχορήγηση ή συνδρομή σε εκτελούμενα από αυτούς έργα, τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια του Π.ΑΕ.Τ. για να περιληφθούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 6. α) Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από κριτές ή ειδικές επιτροπές. Ο ορισμός των κριτών και των μελών κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά προτίμηση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, να ορίζονται ως κριτές ειδικοί επιστήμονες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κριτών. Στην περίπτωση αυτή οι οριζόμενοι κριτές μπορεί να είναι και αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες. Η αμοιβή των κριτών και η αποζημίωση των μελών των ειδικών επιτροπών βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΑΝ. και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

  β) Για τα εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΑΝ. ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία έχουν επιστημονικό συμβούλιο (Ε.Σ.) ή επιστημονικό συμβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 εδάφιο γ του άρθρου 9 και την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του παρόντος.
 7. α) Η χρηματοδότηση, επιχορήγηση ή συνδρομή από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα, τα αυτοτελή ινστιτούτα, τα μεταπτυχιακά ινστιτούτα για την εκτέλεση ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προς τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με εφάπαξ ποσό (άρθρο 7, παράγραφος 3) εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης .

  β) Η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από τους λοιπούς φορείς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του υπουργού που έχει την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα.

  γ) Με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται ειδικότερα το ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο ή ερευνητικό πρόγραμμα που θα εκτελεσθεί, η μορφή και το ύψος της χρηματοδότησης, επιχορήγησης ή συνδρομής, οι προϋποθέσεις και οι όροι παροχής αυτής, καθώς και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αποδέκτη.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Α.Ε.Τ., είτε για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων με άμεση και προφανή ωφελιμότητα για την εθνική ανάπτυξη και οικονομία είτε για τη διερεύνηση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται από ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Τα προγράμματα και τα έργα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εφαρμοζόμενου Π.Α.Ε.Τ. για τη χρηματοδότηση και εκτέλεσή τους.
 9. Τα προγράμματα που εκτελούνται στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ., μετά την περάτωσή τους ή την πραγματοποίηση του σημαντικότερου μέρους τους., αξιολογούνται και αποτιμώνται ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων, τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους, την αντιστοιχία αυτών προς τους στόχους του προγράμματος και τους πόρους που διατέθηκαν, από κριτές ή ειδικές επιτροπές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.
 10. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται τα αρμόδια για την κατάρτιση του Π.Α.Ε.Τ. όργανα και οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής των προτάσεων της παραγράφου 5, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που εκτελούνται στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ. (παρ. 6 και 9) με δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης για τους εποπτευόμενους από το ΥΠ.ΑΝ. ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του παρόντος, μπορεί να απονέμονται βραβεία σε ερευνητές για την αποτελεσματική συμβολή τους στην επιτυχή και έγκαιρη προώθηση ή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ή έργων του Π.Α.Ε.Τ.
 11. Δαπάνες που σχετίζονται με την προπαρασκευή, σχεδίαση και κατάρτιση του Π.Α.Ε.Τ. ή με τη μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεσή του είναι δυνατό να εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και να καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού αυτού.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:12