Τελικες Διαταξεις Εκτύπωση

Τελικές διατάξεις (Άρθρα 31 Ν.1514/1985, 28 § 10 Ν. 1733/1987, 12 §§ 3-4 ν. 1771/1988, 39 § 1 Ν. 2496/1997, 22 § 4 Ν. 2741/1999)

 1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και διέπονται από το παρόν είναι οι ακόλουθοι:

  α) Ερευνητικά κέντρα:
  αα)Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (άρθρο 28)
  ββ) Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) του άρθρου 29.
  γγ) Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)
  δδ) Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και
  εε) Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)».
  στστ) Το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης, που είναι ν.π.ι.δ. και διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 716/1982 και του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

  Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη μετατροπή αυτή ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου αυτού.                                                                                                     

  β) Αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα διεπόμενα ή μη από διεθνείς συμβάσεις:
  αα) Το Ινστιτούτο Παστέρ (διεπόμενο από το Ν. 390/1976 «περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 24ην Οκτωβρίου 1975 υπογραφείσης συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων   “περί του εν Αθήναις Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ” (Ιδρυμα Β. Ζαχάρωφ)).
  ββ) Το Ινστιτούτο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
  γγ) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, με έδρα την Πάτρα.
  δδ) Ερευνητικό ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών με έδρα την Πάτρα.
  εε) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
  στστ) Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών με έδρα την Αθήνα.

  γ) Η Ε.Ε.Α.Ε. (άρθρο27)
 2. Τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ινστιτούτα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, μέχρι να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτά προ της 8.2.1985.
 3. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης απαιτείται προηγούμενη γνώμη, σύμφωνη ή απλή, κάποιου οργάνου, έως τη συγκρότηση και λειτουργία του, το προεδρικό διάταγμα ή η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του οργάνου αυτού.
 4. Όπου στο παρόν αναφέρεται μεταπτυχιακή σχολή και τέτοια δεν έχει συσταθεί ακόμα, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος νοείται το αντίστοιχο Α.Ε.Ι.
 5. Από 8.2.1985 καταργούνται η «υπηρεσία επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας» (Υ.Ε.Ε.Τ.) που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 706/1977 (ΦΕΚ Α 279), η «επιτροπή επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας» και το «γνωμοδοτικό συμβούλιο επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας», που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Ν. 706/1977. Οι διατάξεις του Ν. 706/1977 και του Π.Δ. 916/1978 (ΦΕΚ Α 222), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα προσωπικού (οργανικές θέσεις, αποσπάσεις κ.λπ.) της Υ.Ε.Ε.Τ., διατηρούνται σε ισχύ.
 6. Οι διατάξεις του Ν. 706/1977, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την καταργούμενη Υ.Ε.Ε.Τ. διατηρούν σε ισχύ τους, εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος. Οι αρμοδιότητες κατά τις διατάξεις αυτές ασκούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  Οποιεσδήποτε αξιώσεις και επιβαρύνσεις έχουν προκύψει από συμβάσεις έργου που υπογράφτηκαν μεταξύ του επιστημονικού υπεύθυνου ερευνητικού έργου ή προγράμματος και των χρησιμοποιούμενων στα έργα αυτά τρίτων προσώπων, λόγω  χαρακτηρισμού από τα δικαστήρια των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, βαρύνουν όχι τον επιστημονικό υπεύθυνο των έργων, αλλά τον προϋπολογισμό των έργων αυτών, ο οποίος αυξάνεται ανάλογα.
 7. Οπου στο παρόν αυτό προβλέπεται διορισμός μελών συλλογικών οργάνων, εννοείται και ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών αυτών και όπου προβλέπεται ένταξη προσωπικού, αυτή, αν δεν ορίζεται αλλιώς, ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό του προσωπικού αυτού οργάνου. Η προσφορά ερευνητικών υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση, σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης και δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

  Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 25 αυτού προκύπτουν για το κάθε φύσης και σχέσης ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη), διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές του χρόνου εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, η τυχόν διαφορά διατηρείται, ως προσωπική, εως την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών, εκτός από την Α.Τ.Α.
 8. Τα έσοδα ή τα δικαιώματα που προέρχονται από τυχόν αξιοποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατίθενται κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση του προγράμματος ή του έργου από το οποίο προέρχονται. Σε ανάλογα έσοδα ή δικαιώματα, που προέρχονται από ερευνητικές ή τεχνολογικές δραστηριότητες που εκτελούνται από άλλους φορείς ή κάτω από την εποπτεία τους με μεταφορά κονδυλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης, συμμετέχει το Υπουργείο κατά ποσοστό που ορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη και διάθεση των εσόδων και δικαιωμάτων που προέρχονται από την αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων.
 9. Στο άρθρο 24 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α 70) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
  «9. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, το ποσό της αποζημίωσης επιστημόνων και λοιπού ειδικού προσωπικού, αλλοδαπών ή ημεδαπών, που δεν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου, για κάθε είδους οδοιπορικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό, εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του ΥΠ.ΑΝ. ή ερευνητικών φορέων ή μέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων».
 10. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύονται δέκα (10) θέσεις εμπειρογνωμόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αυτές πληρώνονται με διορισμό επιστημόνων υψηλής επιστημονικής στάθμης, ειδικών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται α) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή β) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου Α.Ε.Ι  της αλλοδαπής και πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία και εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας.

  Στο ΥΠ.ΑΝ. ιδρύεται τεχνική υπηρεσία, με αρμοδιότητα:

  α) Την εκτέλεση μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομονώσεων κ.λπ.

  β) Την επίβλεψη των κτιριακών έργων που αφορούν το ΥΠ.ΑΝ. και όλους τους εποπτευόμενους από αυτό ερευνητικούς φορείς, πλην του Ε.ΚΕ.ΦΕ. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.

  Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ προκειμένου για τεχνικά έργα των εποπτευόμενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν μέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δύναται να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμφωνα με το νόμο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

  γ) την έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων και των πιο πάνω μελετών που ανατίθενται από τους ερευνητικούς φορείς, πλην του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», σε ιδιώτες μελετητές. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας, να συνιστώνται μέχρι δέκα (10) θέσεις μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσιακής αυτής μονάδας.
 11. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 13 του Ν. 706/1977 και στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β, γ και δ του Π.Δ. 916/1978 (ΦΕΚ Α 222) είκοσι (20), δώδεκα (12) και δύο (2) αντίστοιχα θέσεις, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικών επιστημονικών συνεργατών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικού προσωπικού μετατρέπονται από 31.8.84 σε θέσεις με σύμβαση αορίστου χρόνου, της σύμβασης εργασίας των κατεχόντων αυτές μετατρεπόμενης σε αορίστου χρόνου. Οι εξ αυτών κενές κατά το χρόνο αυτόν θέσεις διατηρούνται ως θέσεις ειδικών επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου διαρκείας, πληρούμενες κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, α του Ν. 706/1977.
 12. Η θητεία των οργάνων διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων παρατείνεται μέχρι να διορισθούν τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. Για τα Εθνικά Κέντρα Ερευνών, εφ’ όσον έχει διορισθεί ο διευθυντής του Κέντρου και οι μισοί τουλάχιστο διευθυντές Ινστιτούτων, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να συγκροτείται το νέο Δ.Σ. του Κέντρου, το οποίο λειτουργεί νόμιμα μέχρι τη συμπλήρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητές του. Με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. λήγει η θητεία των παλαιών οργάνων διοίκησης του Κέντρου.
 13. Για ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, για τα οποία δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Σ. ή Ε.Σ.Ι.  αντίστοιχα, τις αρμοδιότητές τους, μέχρι να συγκροτηθούν, ασκεί το Δ.Σ. ή ο διευθυντής ινστιτούτου αντίστοιχα.
 14. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται υπουργός, που ασκεί αρμοδιότητες από αυτές που υπάγονται ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.

  Η φράση στο άρθρο 86 του Ν. 1416/1984 «με γνώμη των συμβουλίων των δήμων και κοινοτήτων» αντικαθίσταται ως εξής: «με γνώμη των νομαρχιακών συμβουλίων». Γνώμη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που χορηγήθηκε προ της 8ης.2.1985, αρκεί για την ύστερα από την ισχύ αυτού έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.
 15. Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:18