Πρόγραμμα ανάπτυξης 2 Εκτύπωση

Διαχείριση δαπανών του Π.Α.Ε.Τ. (Άρθρο 6 Ν. 1514/1985)

 1. Ολες οι δαπάνες που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για την πραγματοποίηση του Π.Α.Ε.Τ., είτε ενεργούνται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε από ν.π.δ.δ., λόγω της ειδικότερης φύσης τους, είναι άμεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Γι’ αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης ή τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. με αποφάσεις τους εγκρίνουν την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων και μελετών, την προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, καθώς και τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων έργων, που γίνονται στα πλαίσια του Π.Α.Ε.Τ. με απευθείας ανάθεση, κατεξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημόσιων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών (44.020,54 €). Το ποσό αυτό μπορεί ν’ αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης συνιστάται στο ΥΠ.ΑΝ. πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση των δαπανών ερευνητικών προγραμμάτων που λόγω της φύσης τους δικαιολογούν προκαταβολή. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος αυτής και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαχείριση και τη λειτουργία της κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, με δυνατότητα να ορίζονται ως υπόλογοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι, μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών (14.673,51 €).
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ειδικοί λογαριασμοί για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, νομικά πρόσωπα και παραγωγικές μονάδες των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 5, είτε στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς.

  Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή των Τ.Ε.Ι.
  Για την εργαστηριακή στήριξη των έργων αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση του Τομέα του Α.Ε.Ι. ή της ομάδας μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

  Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος, στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια υπουργική απόφαση μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών λογαριασμών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και να θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. Μπορούν επίσης να καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
 4. Το Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ Α 118) διατηρείται σε ισχύ. Το διάταγμα αυτό μπορεί να τροποποιείται, επεκτείνεται ή καταργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης.
 5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις δαπάνες που γίνονται στα πλαίσια της προετοιμασίας της διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης του Π.Α.Ε.Τ., καθώς και της αξιολόγησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτού (όπως είναι οι δαπάνες δημοσιευμάτων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών κλπ.). Επίσης οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στα προγράμματα και έργα της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
 6. Οι πιστώσεις,  που διατίθενται με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για σκοπό άλλον από εκείνο, για τον οποίο διατέθηκαν.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:12