Πρόγραμμα ανάπτυξης 3 Εκτύπωση

Έρευνα ελεύθερης επιλογής (Άρθρα 7 του ν.1514/1985, 18 § 2 του ν. 2081/1992)

  1. Ερευνα ελεύθερης επιλογής με χρηματοδότηση,  επιχορήγηση ή συνδρομή του ΥΠ.ΑΝ. μπορεί να διεξάγεται στα ερευνητικά κέντρα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της Χώρας.
  2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού των ερευνητικών κέντρων, που διατίθεται για έρευνα ελεύθερης επιλογής. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στα ινστιτούτα του κέντρου και στους ερευνητές γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ή από το Ε.Σ.Ι. αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου που βασίζεται σε προτάσεις έρευνας ελεύθερης επιλογής των ενδιαφερόμενων ερευνητών. Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία του εδαφίου γ της παρ. 12 του άρθρου 9 του παρόντος.
  3. Κάθε έτος το Υπουργείο Ανάπτυξης διαθέτει εφάπαξ ποσό για τη διεξαγωγή έρευνας ελεύθερης επιλογής ή άλλης προγραμματισμένης έρευνας στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από κριτές, που ορίζει το αντίστοιχο ίδρυμα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της παρ. 12 του άρθρου 9 του παρόντος. Με βάση τις εισηγήσεις των κριτών το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατανέμει το εφάπαξ ποσό στους ενδιαφερόμενους για τη χρηματοδότηση της έρευνάς τους.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:12