Πρόγραμμα ανάπτυξης 4 Εκτύπωση

Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων (Άρθρο 7 §§ 1-3, 5 του ν. 2919/2001)

  1. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς : Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Επιστήμης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION), στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στο πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισμών.
  2. Η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας, δύναται να επιχορηγεί κατ’ έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόμενα από αυτήν Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα με ποσό χρημάτων ίσο προς το καταβαλλόμενο Φ.Π.Α., για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού αναγκαίου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απ’ ευθείας σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., η εκτέλεση ερευνητικών, τεχνολογικών προγραμμάτων ή έργων και μελετών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται  συλλογικά όργανα για το συντονισμό των προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.
  4. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13