Ερευνητικοι Φορεις 1 Εκτύπωση

Ερευνητικοί φορείς του Δημόσιου Τομέα (Άρθρο 8 του Ν. 1514/1985 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 § 6 του ν. 2919/2001)

  1. Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της ΓΓΕΤ, διακρίνονται σε Ερευνητικά Κέντρα και σε αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα.
  2. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείμενο που αναφέρεται σε περισσότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά συναπαρτίζονται από ινστιτούτα με αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών από ορισμένη επιστημονική περιοχή, είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς αναγκών και την επίλυση προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
  3. Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν  αντικείμενο είτε την  παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή, είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα μετά από μια περίοδο πιλοτικής ανάπτυξης, που προσδιορίζεται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα, αξιολογούνται και με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,  μετά από γνωμοδότηση  του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται  είτε η ένταξή τους σε  Ερευνητικό Κέντρο ή η μετατροπή τους σε Ερευνητικό Κέντρο με διεύρυνση των αντικειμένων τους, είτε η κατάργησή τους. Για τα ήδη λειτουργούντα με τίτλο Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα η περίοδος αυτή είναι διετής, από την 25η Ιουνίου 2001.
  4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα» και «Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα» νοούνται τα πιο πάνω «Ερευνητικά Κέντρα» και «Αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα» αντίστοιχα.
  5. Για την εκπλήρωση της αποστολής του τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορεί να δημιουργούν ειδικές βοηθητικές μονάδες τεχνικής υποστήριξης με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου ή του διευθυντή τους αντίστοιχα.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13