Ερευνητικοι Φορεις 3 Εκτύπωση

Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων (Άρθρα 10 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν. 1848/1989, 1 § 10 Ν. 2919/2001)

  1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΕΣΕΤ, τα Ερευνητικά Κέντρα μπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που εξυπηρετεί ομάδα οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
  2. Τα ινστιτούτα αυτά αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες των ερευνητικών κέντρων και έχουν λειτουργική αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών του τομέα που καλύπτουν. Λεπτομέρειες της εσωτερικής δομής των ινστιτούτων μπορεί να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.
  3. Προϊστάμενος του ινστιτούτου είναι ο διευθυντής, ο οποίος, ιδίως, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο Δ.Σ. του κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος αυτού, την κατάρτιση  σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του κέντρου που αναφέρονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου ή με απόφαση του Δ.Σ.
  4. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής επικουρείται από επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο (Ε.Γ.Σ) που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, οι οποίοι είναι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α ή Β βαθμίδας, μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Γ βαθμίδας. Ο αριθμός των μελών του Ε.Γ.Σ., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Γ.Σ., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου, στο οποίο ανήκει το ινστιτούτο.
  5. Ως διευθυντής του ινστιτούτου διορίζεται ερευνητής που έχει τα προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τους διευθυντές των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και ιδίως οι σχετικές με την επιλογή και το διορισμό τους, τη θητεία, τον ορισμό των αποδοχών τους και την ένταξή τους μετά τη λήξη της θητείας τους.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13