Ερευνητικοι Φορεις 4 Εκτύπωση

Σύσταση - Όργανα διοίκησης αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων (Άρθρα 11 Ν 1514/1985, 12 § 1 Ν. 1771/1988, 24 § 2 ν. 1848/1989, 1 § 11α Ν 2919/2001, 27 Ν.3054/2002)

 1. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγμα δεν ορίζεται διαφορετικά, όργανα διοίκησής τους είναι:

  α) Ο διευθυντής

  β) το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
 2. Ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διοικεί το ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του.
  Ο διευθυντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για:

  α) Τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου.

  β) Την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισμό και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού.

  γ) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και τη σχετική εισήγηση στο Ε.Σ.Ι.

  δ) Την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή την αξιοποίησή τους από όργανα λήψης αποφάσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

  ε) Για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του ινστιτούτου, πλην της έγκρισης του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού.
 3. Ως διευθυντής αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, επιστήμονας που έχει προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού του το 63ο έτος προς ηλικίας του.
 4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του ΕΣΕΤ, ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.

  Τα μέλη αυτής της ειδικής Επιτροπής κριτών επιλέγονται από κατάλογο που προτείνει η επιτροπή του ΕΣΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.  Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών και Ε.Λ.Ε.  του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου. Στην περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου, που είναι ενταγμένο σε ερευνητικό κέντρο, για την αξιολόγησή του λαμβάνεται  υποχρεωτικά   υπόψη και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου.Αν οι γνώμες του Διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτές. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισμού Διευθυντή Ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε Κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικά ο πρώτος του πίνακα.
 5. Ο διευθυντής ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη για πέντε ακόμη έτη με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται ύστερα από κρίση της ειδικής επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών και ΕΛΕ. Αν η γνώμη των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. δεν διατυπωθεί στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, η επιτροπή ενεργεί την κρίση και χωρίς αυτή. Η κρίση της ειδικής επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό.
 6. Το επιστημονικό συμβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) αποτελείται από τρεις έως πέντε επιστήμονες που είναι ερευνητές του ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου, με μυστική ψηφοφορία.
  Εάν οι ερευνητές των βαθμίδων Α και Β του ινστιτούτου είναι λιγότεροι από πέντε, μέλη του Ε.Σ.Ι. είναι όλοι οι ερευνητές των βαθμίδων αυτών. Κύρια αποστολή του Ε.Σ.Ι. είναι η έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ινστιτούτου, καθώς και η επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως δε  στη σύνταξη του προγράμματος. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου καθορίζονται ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής των μελών του, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 7. Το Ε.Σ.Ι ασκεί για το Ινστιτούτο τις κατά το άρθρο 9 παρ. 12 του παρόντος αρμοδιότητες του  Ε.Σ.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13