Ερευνητικοι Φορεις 5 Εκτύπωση

Ειδικά Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα (Άρθρο 12 του Ν.1514/1985)

Τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά το άρθρο 25 και με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 και 20 του παρόντος, οργανώνονται, διοικούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των διαταγμάτων αυτών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των μελών αυτών, με πρόσωπα επιπλέον των όσων ο νόμος αυτός προβλέπει καθώς και να ορίζονται ειδικότερα προσόντα για τους διευθυντές, τα μέλη των επιστημονικών συμβουλίων και το προσωπικό αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου στη συγκεκριμένη περίπτωση Υπουργού ορίζονται ο τρόπος άσκησης του επιστημονικού ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα κέντρα και ινστιτούτα αυτά.

Σε περίπτωση που η σύσταση του ειδικού ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου προέρχεται από μετατροπή οποιoυδήποτε άλλου ερευνητικού φορέα, επιτρέπεται με τα ίδια προεδρικά διατάγματα, κατεξαίρεση από την εφαρμογή των πιο πάνω επιφυλασσόμενων διατάξεων, να ρυθμίζονται θέματα εργασιακών σχέσεων και να προβλέπεται διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς για το προσωπικό που υπηρετεί στο μετατρεπόμενο ερευνητικό φορέα, με την προϋπόθεση ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δεν είναι δυσμενέστερο από το προηγούμενο.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13