Ερευνητικοι Φορεις 6 Εκτύπωση

Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Άρθρα 13 Ν. 1514/1985, 10 § 6, 11 § 7 Ν. 1771/1988)

Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας που δεν είναι συνδεδεμένα με ΑΕΙ ή ΤΕΙ συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
 
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13