Ερευνητικοι Φορεις 7 Εκτύπωση

Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό (Άρθρα 15 του Ν.1514/85, 1§§12-14α Ν 2919/2001)

 1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διακρίνεται σε:
  α) ερευνητικό, β) τεχνικό (επιστημονικό και μη) και γ) διοικητικό - βοηθητικό.
 2. Ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις  βαθμίδες: Α, Β, Γ και Δ.
  Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για  τον αρχικό διορισμό του ερευνητή  σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

  -Για τη βαθμίδα Δ’ απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.

  -Για τη Γ’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρμόδιου γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

  -Για τη Β’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει  προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επιμέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές.

  -Για την Α’ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στην διάδοση και οικονομική εκμετάλλευση της νέας γνώσης, μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
 4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’, Δ’). Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, μπορεί να αρχίζει έξι μήνες  πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.
 5. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής : Α’ βαθμίδα «Δ/ντής Ερευνών»,  Β’ βαθμίδα «Κύριος Ερευνητής»,  Γ’ βαθμίδα «Εντεταλμένος Ερευνητής» και Δ’ βαθμίδα «Δόκιμος Ερευνητής».
 6. Τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα κατά την κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στους ερευνητές δεν δεσμεύονται από την κατεχόμενη από αυτούς βαθμίδα και μπορούν, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να τους αναθέτουν αρμοδιότητες και καθήκοντα που ανήκουν σε άλλη βαθμίδα.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:14