Ερευνητικοι Φορεις 8 Εκτύπωση

Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων (Άρθρο 4 Ν. 2919/2001)

  1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, των εταιρειών του άρθρου 3 παρ. 5 του παρόντος, και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 38 του παρόντος  με προσωπικό είτε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος ή έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του έβδομου άρθρου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) και το άρθρο 5 παρ.12 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α) όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παρ 2 του Ν 2261/1994. Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιρειών, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και οι εισροές από πηγές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.

Άρθρο 15Α
(Άρθρο 6 § 2 Ν 2919/01)

Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να προΐσταται υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ε.Τ., εφόσον οι μονάδες αυτές στελεχώνονται κυρίως με ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή με προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:14