Ερευνητικοι Φορεις 9 Εκτύπωση

Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού Επιτροπές κρίσης (Άρθρο 16 Ν. 1514/1985)

 1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διορίζεται σε οργανικές θέσεις ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του επόμενου άρθρου.
 2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές. Η προκήρυξη δημοσιεύεται από δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν έλληνες επιστήμονες.
 3. α) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α και Β ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Γ στη Β ή από τη βαθμίδα Β στην Α συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται από τέσσερα (4) μέλη, που λαμβάνονται με κλήρο από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα του άρθρ. 9, παράγρ. 12, εδάφιο δ του παρόντος , και εφόσον δεν ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, καθώς και από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ινστιτούτου, που είναι και ο εισηγητής.

  β) Για πρόσληψη στις βαθμίδες Δ και Γ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ στη Γ συγκροτούνται επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και ο εισηγητής, από ένα (1) μέλος που λαμβάνεται με κλήρο από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα του άρθρου 9, παράγραφος 12, εδάφιο δ του παρόντος, το οποίο δεν πρέπει ν’ ανήκει στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο και από τρείς ερευνητές του ίδιου ινστιτούτου που κατέχουν βαθμίδα Α και που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ινστιτούτου. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α είναι λιγότεροι από τρεις, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδας του άρθρου 9, παράγραφος 12, εδάφιο δ’ του παρόντος.

  γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης, εκτός από το διευθυντή του ινστιτούτου.

  δ) Οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Ε.Σ. του κέντρου ή το Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ινστιτούτου για κάθε έτος το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ανακοινώνεται σε όλους τους ερευνητές.
 4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική αν έχει ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των μελών της αν πρόκειται  για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Α ή Β βαθμίδων ή με απλή πλειοψηφία αν πρόκειται για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Γ ή Δ βαθμίδων. Σε περίπτωση θετικής απόφασης με απλή πλειοψηφία για ερευνητές των βαθμίδων Α ή Β η κρίση επαναλαμβάνεται μετά παρέλευση ενός έτους.
 5. Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 17 ολοκληρώνονται το Μάϊο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου.
 6. Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ινστιτούτων.
 7. Είναι δυνατή η μετάκληση ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται σε ερευνητικά ιδρύματα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας ή του εξωτερικού και ο διορισμός τους με βαθμίδα Α σε κενές ερευνητικές θέσεις ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ινστιτούτων, εφόσον ο μετακαλούμενος έχει τα προσόντα της βαθμίδας Α, διαθέτει εξαιρετική ερευνητική πείρα και έχει αναγνωρισθεί από την επιστημονική κοινότητα για τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης. Το όριο ηλικίας για μετάκληση είναι το εξηκοστό δεύτερο.
 8. Η πρόταση για μετάκληση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τις ανάγκες του κέντρου ή του ινστιτούτου στην ειδικότητα του προτεινόμενου, γίνεται από το Ε.Σ. ή το Ε.Σ.Ι. και υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι μετακαλούμενοι διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:14