Ερευνητικοι Φορεις 10 Εκτύπωση

Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού (Άρθρο 17 Ν 1514/1985)

  1. Οι ερευνητές της Δ’ βαθμίδας διορίζονται αρχικά με τριετή θητεία. Με τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους για κάλυψη από ερευνητή με προσόντα της Γ’ βαθμίδας. Ο ερευνητής του οποίου έληξε η θητεία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα. Αν δεν προκριθεί για τη θέση ερευνητής με προσόντα Γ’ βαθμίδας, η θητεία του ερευνητή Δ’ βαθμίδας ανανεώνεται για ένα χρόνο, μετά τη λήξη του οποίου επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με τις ίδιες συνέπειες. Αν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών ο ερευνητής Δ’ βαθμίδας διατηρήσει τη θέση του επί τέσσερα χρόνια συνολικά και δεν προκριθεί ερευνητής Γ’ βαθμίδας για τη θέση αυτή, ο ερευνητής Δ βαθμίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση της θητείας του και απομακρύνεται οριστικά μετά τη λήξη της τελευταίας ανανέωσής της.
  2. Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν,  η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. Δικαιούνται όμως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή επιστημονικού - τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημόσιου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αν η θέση υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και του συναρμόδιου υπουργού, αν υπάγεται σε άλλο υπουργείο ή φορέα που εποπτεύεται από άλλο υπουργείο. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το χαρακτήρα των θέσεων και τη βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους. Η διάταξη αυτή δεν παρέχει σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου των ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της θέσης, στην οποία διορίζεται, ούτε αξίωση διορισμού ή πρόσληψής του σε θέση ισότιμη, αλλά ούτε και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
  3. Οι ερευνητές της Β’ βαθμίδας είναι μόνιμοι. Κατά το τέλος του τέταρτου χρόνου της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως μόνιμοι στην Α’ βαθμίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, επανακρίνεται κάθε τρία χρόνια.
  4. Οι ερευνητές Α’ βαθμίδας είναι μόνιμοι.
  5. Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ’, Γ’, Β’, Α’ βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η διανομή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:15