Ερευνητικοι Φορεις 11 Εκτύπωση

Αποδοχές των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. βαθμίδων Α, Β, Γ, Δ (Άρθρα 18 § 5 Ν. 1514/1985, 17 και 25 Ν. 2530/1997, 3 Ν. 2919/2001)

 1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα και αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στη πλησιέστερη εκατοντάδα :

  α. Ερευνητής Α  1,50
  β. Ερευνητής Β 1,30
  γ. Ερευνητής Γ 1,10
  δ. Ερευνητής Δ 1,00

  Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Ερευνητή Δ ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δρχ. (733,68€).
 2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων καθορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα :

  α. Ε.Λ.Ε. Α  1,40
  β. Ε.Λ.Ε. Β 1,30
  γ. Ε.Λ.Ε. Γ 1,08
  δ. Ε.Λ.Ε. Δ 1,00

  Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Λ.Ε. Δ ορίζεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δρχ. (704,33€).
 3. Πέρα από το βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα :

  α. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο α΄εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν 2530/97.

  β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν 2530/97.

  γ. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής :
  αα) Για Ερευνητές Α΄ σε εκατόν σαράντα (140.000) δρχ. (410,86€), για Ερευνητές Β΄ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. (264,12€), για Ερευνητές Γ και Δ σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. (176,08€).
  ββ)  Για τους Ε.Λ.Ε. Α΄ σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) δρχ. (396,19€)
  γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β΄ σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. (205,43€)
  δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ και Δ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. (102,72€)

  δ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής :
  αα) Για Ερευνητές Α΄ σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δρχ. (322,82€),  για Ερευνητές Β΄ σε εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. (293,47€),  για Ερευνητές Γ΄ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. (264,12€) και για Ερευνητές Δ΄ σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δρχ. (234,78€).
  ββ) Για τους Ε.Λ.Ε. Α΄ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. (264,12€)
  γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β΄ σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. (205,43€)
  δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ΄ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. (146,74€)
  εε) Για τους Ε.Λ.Ε. Δ΄ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. (102,72€)

  ε. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997

  στ. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997

  ζ. Επίδομα ραδιενέργειας στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οριζόμενο κατά ζώνη ως εξής :
  - Ζώνη Α   εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. (293,47€)
  - Zώνη Β    εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. (176,08€)
  - Ζώνη Γ    σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. (117,39€)

  η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ’ με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών (586,94€) το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και 250.000 δραχμές (733,68€) για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι..

  θ. Προκειμένου περί Ερευνητών Α τα ποσά των περιπτώσεων αα των εδαφίων γ και δ της παραγράφου αυτής, προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. (88,04€) και σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. (117,39€) αντίστοιχα με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.

  ι. Αμοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών  και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα, εκτός του κρατικού προϋπολογισμού και στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε., ή από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κατηγορίες των εκτός κρατικού προϋπολογισμού χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρμόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, σε άλλες κατηγορίες προσωπικού καθώς και στη Διοίκηση της  Ε.Ε.Α.Ε.
 4. Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και δ της προηγουμένης παραγράφου 3 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
 5. Πέραν των ανωτέρω επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δεν δικαιολογείται από 1.9.1997 και εφεξής η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωμάτων και επιμισθίων για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. 
 6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την 23η.10.1997, με πρόταση του αρμόδιου υπουργού  και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να επεκτείνονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εφόσον τα προσόντα, οι βαθμίδες και οι διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξεις αντιστοιχούν στις οικείες διατάξεις του παρόντος. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στην 1η.9.1997.
 7. Υστερα από επιστημονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού προγράμματος και με πρόταση του Δ.Σ. του κέντρου ή του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να απονέμει ειδικά βραβεία για την αναγνώριση ιδιαίτερα δημιουργικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το είδος του βραβείου, το ύψος της ενδεχόμενης χρηματικής αμοιβής και οι διαδικασίες απονομής καθορίζονται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του παρόντος. Η χρηματική αυτή αμοιβή δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου λήψης αποδοχών κατά τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν.
 8. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)  και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:17