Ερευνητικοι Φορεις 12 Εκτύπωση

Ερευνητική Άδεια (Άρθρα 18 παρ. 4 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν. 1848/1989)

  1. Οι ερευνητές και ΕΛΕ των βαθμίδων Α, Β και Γ μπορούν να ζητήσουν ερευνητική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε ερευνητικά κέντρα ή αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα της Χώρας. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία διορισμού ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας αυτής άδειας.
  2. Σκοπός της ερευνητικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο ερευνητικού ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού. Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε ερευνητικό ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού και το πολύ για δώδεκα μήνες καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του. Αν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή μισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυμα του εξωτερικού, το ποσό αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές, τις οποίες αυτός λαμβάνει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
  3. Την ερευνητική άδεια χορηγεί το Δ.Σ. του κέντρου ή ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας και εφόσον κρίνει ότι δεν παρακωλύονται τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:17