Ερευνητικοι Φορεις 13 Εκτύπωση

Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές, συνεργαζόμενοι ερευνητές κλπ. (Άρθρα 19 Ν 1514/1985, 1 §§ 14α και 18 Ν. 2919/2001)

 1. Για ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ινστιτούτων μπορεί να απασχοληθεί ερευνητικό προσωπικό και με τις ακόλουθες ιδιότητες:

  α) Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές, με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Α ή Β που προσλαμβάνονται με σκοπό την υποβοήθηση προκαθορισμένου ερευνητικού προγράμματος του ερευνητικού κέντρου που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου. Οι επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές μπορεί να είναι και αλλοδαποί. Για την πρόσληψη, τις αποδοχές που καθορίζονται μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και τα έξοδα μετακίνησής τους αποφασίζει το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του ινστιτούτου.

  Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της μπορεί να είναι από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις η σύμβασή τους μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου που αποφάσισε την πρόσληψη και με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Δεύτερη ανανέωση δεν επιτρέπεται. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να επαναπροσληφθεί ως επισκέπτης πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασής του. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο θα απασχολείται ο επισκέπτης.

  β) Συνεργαζόμενοι ερευνητές με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ. Για την απασχόλησή τους χορηγείται υποτροφία από το ΥΠ.ΑΝ., το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του Ε.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.

  γ) Μέλη του Δ.Ε.Π. με μερική ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα, που προσλαμβάνονται με ετήσιες συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που προσλαμβάνονται δικαιούνται ερευνητική αμοιβή μέχρι 35% των ακαθάριστων αποδοχών τους ως μέλη του Δ.Ε.Π., το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. του κέντρου ή το Ε.Σ.Ι. του ινστιτούτου. Η απασχόληση αυτή δεν υπολογίζεται ως κατοχή δεύτερης θέσης.

  δ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι παραπάνω μεταπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της μεταπτυχιακής σχολής, ως ερευνητές μεταπτυχιακοί υπότροφοι, στους οποίους χορηγείται ετήσια υποτροφία. Αν δεν έχει ιδρυθεί μεταπτυχιακή σχολή, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του τομέα του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. Οι υπότροφοι κατά το χρόνο υποτροφίας τους έχουν την ίδια ασφάλιση που προβλέπεται κάθε φορά για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. Το κέντρο ή το ινστιτούτο μπορεί επιπλέον με δαπάνες του να ασφαλίζει τους υπότροφους σε ασφαλιστικούς φορείς για  ειδικούς κινδύνους, που γεννιούνται κατά τη διαδικασία της έρευνας με την οποία ασχολούνται σ’ αυτό ως υπότροφοι. Ο πιο πάνω χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα.

  Στην περίπτωση αυτή, ως επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), μπορεί να ορίζεται ερευνητής βαθμίδας Α’, Β’ ή Γ’ του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3α  του ιδίου άρθρου, ο οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α και β του αυτού άρθρου.
 2. Το πιο πάνω ερευνητικό προσωπικό δεν συμμετέχει στα όργανα διοίκησης του κέντρου ή του ινστιτούτου.
 3. Ο αριθμός των ερευνητών, που μπορούν ν’ απασχοληθούν για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφια α, β, γ και δ για κάθε κέντρο ή ινστιτούτο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου μετά από γνώμη του Ε.Σ. ή Ε.Σ.Ι. αντίστοιχα.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:19