Νομοι Εκτύπωση

Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (Ν. 1514/85 και τροποποιήσεις αυτού)

  1. Αντικείμενο - 'Εννοια όρων - Πεδίο Εφαρμογής (Κεφ. Α')
  2. Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας (Κεφ.Β')
  3. Πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας - Έρευνα ελεύθερης επιλογής (Κεφ.Γ')
  4. Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς (Κεφ.Δ')
  5. Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις (Κεφ.Ε')
  6. Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, εποπτευόμενοι από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
  7. Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Κεφ.ΣΤ')
  8. Τελικές Διατάξεις (Κεφ.Ε'- άρθρα 31 Ν.1514/1985, 28 §10 Ν.1733/1987, 12 §§ 3-4 Ν.1771/1988, 39 §1 Ν.2496/1997, 22 §4 Ν.2741/1999)
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:16