Ερευνητικοι Φορεις 14 Εκτύπωση

Τεχνικό προσωπικό, επιστημονικό και μη (Άρθρα 20 Ν. 1514/1985 , 4 § 2 Ν. 2919/2001)

 1. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ινστιτούτων εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποδομή και λειτουργία των ερευνητικών αυτών φορέων, την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους.
 2. Το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και όσων ερευνητικών ινστιτούτων έχουν χαρακτήρα ν.π.δ.δ. διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις.
  Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων αυτών το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε κλάδους και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό και γίνεται συσχετισμός των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων με το ερευνητικό προσωπικό σε σχέση με τις βαθμίδες και τις αποδοχές τους και ορίζεται ο τρόπος κρίσης αυτών.
 3. Ανάλογα με τα προσόντα του, το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ινστιτούτων διακρίνεται σε:

  α) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.
  Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές  των φορέων αυτών κατ’ εφαρμογή των σχετικών για τους ερευνητές διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα.

  β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο Α.Ε..Ι. και ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας.

  γ) Τεχνολόγους, πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ανώτερων σχολών (ΚΑΤΕΕ κλπ.) με εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα του προηγούμενου εδαφίου β.

  δ) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης.

  ε) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.

.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:20