Ερευνητικοι Φορεις 15 Εκτύπωση

Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό (Άρθρο 21 Ν. 1514/1985)

  1. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ιντιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων.  Ο αριθμός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό αριθμό του όλου προσωπικού των εθνικών ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων από τον εσωτερικό κανονισμό.
  2. Το διοικητικό προσωπικό στα ερευνητικά κέντρα και σε όσα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα έχουν χαρακτήρα ν.π.δ.δ. κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις και η υπηρεσιακή κατάστασή του διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν.

Άρθρο 21Α
Θέματα προσωπικού της ΓΓΕΤ
(Άρθρο 6 §1 του ν. 2919/01)

 Στη ΓΓΕΤ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα είναι : διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, πείρα στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και άριστη γνώση της αγγλικής και μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία μπορεί να ζητούνται και ειδικά προσόντα.

Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:27