Ερευνητικοι Φορεις 16 Εκτύπωση

Αποσπάσεις (Άρθρα 22 Ν. 1514/1985, 6 § 3 Ν. 2919/2001)

  1. Επιτρέπεται απόσπαση των ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, σε άλλο ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, αυτοτελές ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. των κέντρων ή του διευθυντή των ινστιτούτων. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.
  2. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:28