Ερευνητικοι Φορεις 17 Εκτύπωση

Αξιολόγηση Ερευνητικών Ινστιτούτων (Άρθρο 23 Α, προστίθεται από το άρθρο 2 του Ν. 2919/2001)


Τα ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη, από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συγκροτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων για τα αμέσως επόμενα έτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από 5 έτη χωρίς να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω μη παροχής επαρκών πληροφοριών από τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή και παρ’ όλο ότι το Υπουργείο  Ανάπτυξης έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες, αναστέλλεται μέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, η χρηματοδότηση των ινστιτούτων από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Τα κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι Ν.Π.Ι.Δ. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.
 
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:29