Ερευνητικοι Φορεις 18 Εκτύπωση

Εξουσιοδοτήσεις (Άρθρο 25 Ν 1514/1985, 1 § 17 Ν. 2919/2001)


 1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού  Ανάπτυξης και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., είναι δυνατόν:

  α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, χωρίζονται, μεταφέρονται (ολικά ή μερικά), μετατρέπονται και καταργούνται ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς οποιασδήποτε φύσης και μορφής, να ρυθμίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους προς τα ΑΕΙ της χώρας, στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται να υπηρετούν ως ειδικοί  επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές, να προβλέπονται τα της δυνατότητας χορήγησης υποτροφιών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΑΝ., σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Προκειμένου για κατάργηση οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και η γνώμη του Ε.Σ. ή του  Ε.Σ.Ι αυτού αντίστοιχα.

  β) Εκτός από όσα ορίζονται στο νόμο αυτόν για τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα να καθορίζεται η φύση τους ως δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., ο ειδικότερος σκοπός τους, τα όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών, τα της άσκησης εποπτείας επ’ αυτών, που μπορεί να περιλαμβάνει τον οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, ως και τα της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων, με δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς επιστήμονες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που η αμοιβή τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

  γ) Να συνιστώνται και διαβαθμίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, να ρυθμίζονται τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού αυτού, τα θέματα ένταξης, μετάταξης και απόσπασης αυτού, καθώς και να μη παραβλάπτεται το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος των παραπάνω νέων ρυθμίσεων του προσωπικού.

  δ) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε μορφής επιχορηγήσεις και να ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οικονομικοί έλεγχοι των δαπανών, κατά παρέκκλιση των σχετικών γενικών και ειδικών διατάξεων.

  ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ του παρόντος νόμου στα ν.π.ι.δ. και στο προσωπικό τους.

  στ) Να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, τα οποία ρυθμίζονται παραπάνω.
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίνονται οι εσωτερικοί κανονισμοί  λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που καταρτίζονται από τα όργανα διοίκησής τους και στους οποίους κανονισμούς προβλέπονται, πέρα από όσα ορίζονται ειδικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων και τα καθήκοντα του κάθε φύσης προσωπικού τους, των μεταπτυχιακών φοιτητών υποτρόφων, του επιβλέποντος αυτούς ερευνητή, που μπορεί με απόφαση της μεταπτυχιακής επιτροπής ή του τομέα του οικείου Α.Ε.Ι. να ορίζεται μέλος της εξεταστικής και συμβουλευτικής επιτροπής του Ν. 1268/1982 (άρθρο 28) και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των ερευνητικών φορέων υποβάλλονται για έγκριση μέσα σε έξι μήνες από την ίδρυσή τους ή από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου για τους υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω κανονισμοί καταρτίζονται από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΑΝ. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού αυτού.
 3. Στις περιπτώσεις που με τα προεδρικά διατάγματα και τις αποφάσεις των παρ. 1, 2 και 3 αντίστοιχα γίνεται ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με αρμοδιότητες ή με άσκηση εποπτείας άλλων υπουργών, οι υπουργοί αυτοί συμπράττουν στην πρόταση των προεδρικών διαταγμάτων ή την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων.
 
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:32