Φορείς 1 Εκτύπωση

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Άρθρα 27 Ν.1514/1985, 28 §§1-9 Ν. 1733/1987, 39 Ν. 2496/1997, 1 § 1 εδ. δ N. 2919/2001)

 1. Συνιστάται αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» (Ε.Ε.Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον  Υπουργό Ανάπτυξης.
  Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θεωρείται τεχνολογικός φορέας διατηρώντας το νομικό της καθεστώς της δημόσιας υπηρεσίας.
   
  Σκοπός της Ε.Ε.Α.Ε., που είναι όργανο της πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας, είναι η εισήγηση για τη λήψη μέτρων, η σύνταξη κανονισμών, η άσκηση ελέγχων, η παρακολούθηση και η προώθηση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στους εξής τομείς:
   
  α. Στην προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

  β. Στις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστημών στη βιομηχανία, στη γεωργία, στην υγεία, στις βιολογικές και άλλες επιστήμες.

  γ. Στην ειρηνική χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.
 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η  Ε.Ε.Α.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  α. Προγραμματίζει, συντονίζει και αξιολογεί τις μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα.

  β. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και σε κάθε άλλον αρμόδιο υπουργό, που απευθύνεται στην Ε.Ε.Α.Ε. σχέδιο ή σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και αναγκών που προκαλούνται από αυξημένη ραδιορύπανση.

  γ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας και συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που εκπέμπουν ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίοι εγκρίνονται και ισχύουν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κάθε άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την κρίση τους. Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο για την εφαρμογή των οδηγιών και κανονισμών. Εισηγείται επίσης σε αρμόδιους φορείς και εκπονεί κανονισμούς ακτινοπροστασίας καθώς και τη λήψη προληπτικών μέτρων ή την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση παραβίασης οδηγιών ή κανονισμών.

  δ. Διεξάγει μετρήσεις και εκδίδει η ίδια, ή κατ’ εξουσιοδότησή της άλλοι φορείς, τα σχετικά πιστοποιητικά.

  ε. Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων και τεχνικών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρμοδιότητές της.

  στ. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα για την παροχή, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα πυρηνικών αντιδραστήρων και γενικά πυρηνικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και προορισμού.

  ζ. Παρέχει, τροποποιεί  ή ανακαλεί, αιτιολογημένα, άδειες παραγωγής, κατοχής, διάθεσης και χρήσης ραδιενεργών ουσιών (ραδιοϊσοτόπων και ιχνηθετημένων ενώσεων), καθώς και κάθε φύσης ραδιενεργών πηγών, περιλαμβανομένων και των σχασίμων υλικών.

  η. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα της αρμοδιότητάς της,  μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης σε περιπτώσεις που η εκπροσώπηση δεν προβλέπεται από υφιστάμενες διεθνείς συμβατικές διατάξεις.

  θ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας για τη διαφύλαξη, διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των ραδιενεργών υλικών και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία ελέγχου και την τήρηση των διαδικασιών.
 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των συναρμοδίων υπουργών, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., ορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και αποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων.
 4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Ε.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Για τον ίδιο σκοπό συγκροτεί μόνιμες ή μη μόνιμες επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς που θα διενεργούν ελέγχους, θα διεξάγουν μετρήσεις, θα γνωμοδοτούν και γενικά θα ασχολούνται με κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Ε.Ε.Α.Ε. που παραπέμπεται σ’ αυτές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και λειτουργία των επιτροπών αυτών. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών αυτών καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984.
 5. Τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις της Ε.Ε.Α.Ε. με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, τη σύσταση και διαβάθμιση των αναγκαίων οργανικών θέσεων σε αυτήν, τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας του συνόλου του προσωπικού της και τον οικονομικό έλεγχό της ρυθμίζονται από τις διατάξεις και με τους περιορισμούς του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α, β και γ του παρόντος. Τα π.δ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περιπτ. α και γ του παρόντος εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 6. Η Ε.Ε.Α.Ε. διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.ΑΕ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με  τριετή θητεία και αποτελείται από επτά επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα πυρηνικής τεχνολογίας και πυρηνικών επιστημών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Α.Ε. διορίζεται μέσα σε τρεις μήνες από τις 22.9.1987. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Α.Ε.Ε., η αντικατάσταση και συμπλήρωση των μελών του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση των ίδιων υπουργών ορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μεταβιβάζονται σταδιακά στην αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία της Ε.Ε.Α.Ε. οι αρμοδιότητες της παλιάς Ε.Ε.Α.Ε. και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού περιέχονται σ’ αυτήν.
 8. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ειδικός λογαριασμός που η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του παρόντος.
 9. Έως τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, του ΕΣ του ΕΚΕΦΕ, το ΚΠΕ εξακολουθεί να λειτουργεί και να διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την 8η.2.1985 αυτού.
 10. Τα Ν.Δ. 3891/1958 (ΦΕΚ Α 191),  4115/1960 (ΦΕΚ Α 163) και ο Α.Ν. 451/1968 (ΦΕΚ Α 135) καταργούνται με την επιφύλαξη της εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας λόγω ραδιενέργειας στο προσωπικό που υπηρετεί στο Κ.Π.Ε., που θα ενταχθεί στο ΕΚΕΦΕ διατηρούνται σε ισχύ.
 11. α) Το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων της Ε.Ε.Α.Ε. εξομοιώνεται πλήρως προς το καθεστώς των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

  β) Ως όριο ηλικίας για το διορισμό στις βαθμίδες των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων στην Ε.Ε.Α.Ε. και στους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου νοείται το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 55/1905 (ΦΕΚ 40 Α).

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19