Φορείς 2 Εκτύπωση

Εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) (Άρθρο 28 Ν. 1514/1985)

 1. Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που αποτελεί ν.π.δ.δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Στο Ε.Κ.Ε.ΦΕ. «Δημόκριτος» αναπτύσσεται έρευνα στους τομείς της φυσικής, χημείας, βιολογικών επιστημών, επιστήμης υλικών, ηλεκτρονικής τεχνολογίας, πυρηνικής τεχνολογίας και πληροφορικής.
 2. Ολόκληρη η περιουσία, εγκαταστάσεις, όργανα, υλικά και λοιπός εξοπλισμός, που ανήκουν στην Ε.Ε.Α.Ε., μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», εκτός από τα επιστημονικά όργανα και γενικά τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ερευνας Ραδιενεργών Ορυκτών (Δ.Ε.Ρ.Ο.), που είναι απαραίτητος για τη γεωλογική κοιτασματολογική έρευνα ραδιενεργών, μεταλλευμάτων, που μεταφέρεται ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), στο Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο είναι αρμόδιο στο μέλλον για τις έρευνες αυτές.
 3. Από τις 8.2.1985 και μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 1985 οι κάθε είδους δαπάνες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ε.Ε.Α.Ε. στα θέματα αρμοδιότητάς της θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και δημοσίων επενδύσεων) και εντέλλονται σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ε.Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κονδύλια του    προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Ε.Ε.Α.Ε. για τα έργα 81370, 113700, 8013700, 8013701 μεταφέρονται στο Ι.Γ.Μ.Ε.
 4. α) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. κατά την 8η.2.1985 μεταφέρεται στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», κρίνεται και εντάσσεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ως προσωπικό του κέντρου αυτού, εκτός από το κάθε είδους και σχέσης εργασίας προσωπικό που ασχολείται στη Δ.Ε.Ρ.Ο. της Ε.Ε.Α.Ε. και αμείβεται από τα πιο πάνω μεταφερόμενα κονδύλια του Π.Δ.Ε. της Ε.Ε.Α.Ε. ή, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του, έχει την ειδικότητα του μεταλλειολόγου, το οποίο μεταφέρεται στο Ι.Γ.Μ.Ε. Το μεταφερόμενο προσωπικό με αίτησή του, που υποβάλλεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι και δύο μήνες από τη λήξη των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων μονιμοποίησης κατά το Ν. 1476/1984, δύναται να ζητήσει να ενταχθεί ανάλογα με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και το χρόνο υπηρεσίας αυτού. Η ένταξη αυτή ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις που συνιστώνται, διαρθρούνται και διαβαθμίζονται με την ίδια υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. Η εργασιακή σχέση, η μισθολογική κατάσταση, καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς του μη εντασσόμενου για οποιοδήποτε λόγο προσωπικού δεν μεταβάλλονται. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού και λοιπές δαπάνες θα βαρύνουν τα μεταφερόμενα από την Ε.Ε.Α.Ε. στο Ι.Γ.Μ.Ε. σχετικά κονδύλια του Π.Δ.Ε. Όσοι από το μεταφερόμενο προσωπικό τακτοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1476/1984, θα παραμείνουν ως υπάλληλοι του ΥΠ.ΑΝ. Αυτοί έως την παραπάνω τακτοποίησή τους θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ι.Γ.Μ.Ε., υπό το καθεστώς που ίσχυε γι’ αυτούς στις 8.2.1985.

  β) Το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου κρίνεται για ένταξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

  γ) Το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διατηρώντας καταρχήν το ίδιο νομικό καθεστώς που είχε στην Ε.Ε.Α.Ε., μεταφέρεται και υπηρετεί στο Ε.Κ.ΕΦ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά το άρθρο 25, ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε, οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα αρμόδια όργανα και γενικά η διαδικασία για την πραγματοποίηση της ένταξης του προσωπικού σε συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο αντίστοιχες οργανικές θέσεις, η υπηρεσιακή κατάσταση εκείνων που δεν θα ενταχθούν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 26, καθώς και η δυνατότητα να διατηρεί το προσωπικό αυτό το ίδιο νομικό καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

  δ) Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του Α.Ν. 1854/1951 (ΦΕΚ Α 82), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α) και του Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ 247 Α), όπου αναφέρεται «το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)» νοείται «όλο το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.ΑΕ.) που λαμβάνει επίδομα ραδιενέργειας», το οποίο και θα εξακολουθεί να καταβάλλεται.

  ε) Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απασχολείται πλέον του έτους σε έργα της Ε.Ε.Α.Ε. που εκτελούνται με τη μορφή της αυτεπιστασίας, αλλά καλύπτει πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας, κρίνεται και εντάσσεται σε θέσεις προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19