Φορείς 3 Εκτύπωση

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) (Άρθρο 29 Ν. 1514/1985)

 1. α) Το κατά το Ν. 4482/1965 (ΦΕΚ Α 121) ινστιτούτο ωκεανογραφικών και αλιευτικών ερευνών (Ι.Ω.Κ.Α.Ε.) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.). Το Ε.Κ.Θ.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπεται ως ερευνητικό κέντρο από τις διατάξεις του παρόντος.

  β) Σκοπός του Ε.Κ.Θ.Ε. είναι: α) Η επιστημονική έρευνα και μελέτη της υδρόσφαιρας (θάλασσα - λίμνες - ποτάμια), των ζώντων και μη ζώντων οργανισμών και των φυσικών ορίων της με την ατμόσφαιρα, το βυθό και την ακτή. Ειδικότερος σκοπός είναι η μελέτη των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα των βιολογικών και μη βιολογικών τους πόρων και της ανθρωπογενούς ή μη αλλοίωσής τους. β) Η συμβολή στην προστασία της υδρόσφαιρας και των πόρων της. γ) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων και των χρήσεων της υδρόσφαιρας μέσω ειδικών τεχνολογιών.

  γ) Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Ε.Κ.Θ.Ε. καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα και εκπονεί μελέτες με ανάλογο αντικείμενο, συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιστημονικά ιδρύματα και μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά ιδρύματα. Συμβάλλει στην εκπαίδευση και πληροφόρηση του κοινού με εκδόσεις, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, τη λειτουργία εκθέσεων, μουσείων και ενυδρείων και την παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι.
 2. Το  άρθρο  168  του  Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ Α' 27) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 168

  α)  Συνιστώνται  65  θέσεις  ειδικού  επιστημονικού   τεχνικού   και βοηθητικού  προσωπικού, με  σχέση  σύμβασης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου,  για  πλήρη  ή  μερική  απασχόληση,  από  τις  οποίες τουλάχιστον  τριάντα (30) θα καλύπτουν ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες σε θέματα βιολογικής - φυσικής -  χημικής  -  γεωλογικής ωκεανογραφίας, αλιείας, ιχθυοπαθολογίας, μετεωρολογίας,     υδροκαλλιεργειών, υδροβιολογίας.

  Η  κατανομή  των  θέσεων αυτών και των υπόλοιπων κατά ειδικότητα, τα  ειδικά  προσόντα,  ο  τρόπος  και  οι  προϋποθέσεις  πλήρωσης  αυτών  θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.

  β)  Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του Ε.Κ.Θ.Ε.  μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Κ.Θ.Ε.  προσωπικό,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  ή  αορίστου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση  ή  κατά  πλουν.   Επιτρέπεται  επίσης  με  την  ίδια διαδικασία  για  τη  στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του ινστιτούτου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Κ.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση.  Οι     όροι αμοιβής και  εργασίας  του  παραπάνω  προσωπικού  καθορίζονται  με κοινές  αποφάσεις  των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,  Ανάπτυξης, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η διάταξη αυτη  εφαρμόζεται  αναλόγως και   για  το  αντίστοιχο  προσωπικό  του  Ερευνητικού  Κέντρου  Κρήτης (Ε.ΚΕ.Κ.).

  γ)  Το   προσωπικό   του   Ε.Κ.Θ.Ε.    και   γενικά   κάθε   πρόσωπο    εξουσιοδοτημένο  από  αυτό,  που  επιβαίνει σε πλωτά μέσα είτε ιδιόκτητα  είτε ενοικιαζόμενα για όλο το χρόνο πέρα απο το νόμιμο ωράριο παραμονής του επί  του  σκάφους, που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  ερευνητικών προγραμμάτων  του  Ε.Κ.Θ.Ε., δικαιούται υπερωριακή αμοιβή με δαπάνες του κέντρου που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Επίσης  για  τις  εξαιρετέες  ημέρες  του   ίδιου   χρόνου   δικαιούται αποζημίωση.  Ο  αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μπορούν να εργάζονται υπερωριακά  κατα  τις  εργάσιμες και  εξαιρετέες  ημέρες  καθορίζεται  με  κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.  Στο προσωπικό  του Ε.Κ.Θ.Ε.  μπορεί  να  χορηγηθούν  κατα  περίπτωση επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών εργασίας  στα  πεδία     έρευνας.  Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να το λάβουν   ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε.

  δ)  Το  προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με τις ανάγκες των ερευνητικών του προγραμμάτων και τις λοιπές υπηρεσιακές του  ανάγκες  ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας".

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19