Φορείς 4 Εκτύπωση

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) (Άρθρο 10 § 3 Ν 2919/2001)


Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) ενοποιούνται και εντάσσονται στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.., όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19