Φορείς 5 Εκτύπωση

Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (Άρθρο 30 Ν.1514/1985)

 1. Στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (Ε.ΚΕ.Κ.) συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σύμβαση που ο χρόνος διάρκειάς της καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσής τους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου:

  α) Ινστιτούτο Πληροφορικής:
  Θέσεις: πέντε (5) ερευνητών, τέσσερις (4) αναλυτών, τρεις (3) αναλυτών - προγραμματιστών, δύο (2) χειριστών Η/Υ, μία (1) γραμματέα.

  β) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας:
  Θέσεις: Δεκαοκτώ (18) ερευνητών, έξι (6) τεχνικών, μία (1) γραμματέα.

  γ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ:
  Θέσεις: Δεκαπέντε (15) ερευνητών, τρείς (3) τεχνικών, μία (1) γραμματέα.

  δ) Διεύθυνση διοικητικού:
  Θέσεις: έξι (6) διοικητικών υπαλλήλων.

  ε) Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών.                                     

  στ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών.
 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 του παρόντος, οι θέσεις των ερευνητών του Ε.ΚΕ.Κ. είναι κοινές για τις βαθμίδες Γ και Δ, ως προς τις οποίες εξειδικεύονται κάθε φορά με την προκήρυξη, ανάλογα με τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των ερευνητών σύμφωνα με το άρθρο 14 και με αντίστοιχες αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος.
 3. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης ερευνητή στο Ε.Κ.Ε.Κ. δημοσιεύεται σε τρείς τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο του Ηρακλείου. Η κρίση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή κριτών που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου. Τα δύο μέλη της επιτροπής αυτής πρέπει υποχρεωτικά να μην υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η κρίση της επιτροπής είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.
 4. Η πρόσληψη ερευνητή με βαθμίδα Δ’ γίνεται με διετή σύμβαση που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο.

  Η πρόσληψη ερευνητή με βαθμίδα Γ’ γίνεται με τριετή σύμβαση που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο.

  Ο προσλαμβανόμενος με βαθμίδα Δ’, με τη λήξη της πρώτης διετίας, κρίνεται προς προαγωγή στη βαθμίδα Γ’ ή ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα Δ. Σε περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασης, με τη λήξη της σύμβασης του ερευνητή αποχωρεί υποχρεωτικά. Ο ερευνητής Δ’ βαθμίδας αποχωρεί υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση 4 ετών υπηρεσίας.
  Ο ερευνητής Γ’ βαθμίδας αποχωρεί υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας, στην οποία υπολογίζεται και αυτή που προσφέρθηκε σε βαθμίδα Δ’.

  Η προαγωγή ή ανανέωση της σύμβασης των ερευνητών γίνεται ύστερα από κρίση της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου.
 5. Το ερευνητικό προσωπικό, που κατά την 8η.2.1985 έχει προσληφθεί στο Ε.ΚΕ.Κ, εντάσσεται στις θέσεις ερευνητών βαθμίδας Δ, Γ, Β και Α, ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από κρίση της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου 3 και με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ανάλογα με τη βαθμίδα ένταξής του και συνεχίζει να διέπεται ως προς τις αποδοχές του από το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
  Στις βαθμίδες Β και Α η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.
 6. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου  19 παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος, για τους επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές επιτρέπεται ν’ ανανεώνεται η σύμβαση ορισμένου χρόνου με διετείς συμβάσεις, που ο συνολικός τους χρόνος συνεχούς υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) χρόνια.
 7. Για το λοιπό προσωπικό του κέντρου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 20 και 21 καθώς και η παρ. 2β και γ του άρθρου 29 του παρόντος.
 8. Προκειμένου για το Ε.ΚΕ.Κ. και μέχρι την ίδρυση και λειτουργία της ΕΑΓΕ ο διορισμός του διευθυντή του κέντρου και των ινστιτούτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 716/1983 (ΦΕΚ Α 153).

  Ο διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Κ πρέπει να είναι διδάκτωρ και αναγνωρισμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους, ειδικός σε ένα από τα επιστημονικά αντικείμενα των ινστιτούτων του κέντρου.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19