Φορείς 6 Εκτύπωση

Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Άρθρο 8 Ν. 2919/2001)

 1. Ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εφαρμογών των  Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας» (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.), με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) τόσο στον βιομηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών.
  Ειδικότερα, το Κέντρο:

  α. αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τ.Π.Ε. σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  β. προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες της βιομηχανίας και των μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων
  γ. αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας
  δ. προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε. και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών
  ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με Τ.Π.Ε. με δημιουργία υποδομών, υλικού ή λογισμικού, περιεχομένου πληροφορίας κ.λπ.
  στ. λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

  Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.  είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.
 2. Για την εκτέλεση της αποστολής το Κ.Ε.Τ.Ε.Π.  μπορεί να συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες ή να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.
 3. Από της δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)» που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο περιέρχονται στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα : α) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)» θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και β) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) που λειτουργεί στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, αποσπάται και αποτελεί τεχνολογικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:19