Φορείς 7 Εκτύπωση

Ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.) (Άρθρο 12 Ν. 2919/2001)

 1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ.), Γραφείο 'Ερευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (Γ.Ε.Τ.Ε.Ν.), Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας (Κ.Ε.Τ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο Κέντρο με την ονομασία Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.), το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, εδρεύει στο Χολαργό και αποτελεί εφεξής ερευνητικό κέντρο (Ε. Κ.) με την έννοια του άρθρου 8 του παρόντος.

  Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, 'Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ.). Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. υποστηρίζεται από πλευράς διοικητικής μέριμνας και ασφάλειας από ειδική μονάδα, που συγκροτείται και λειτουργεί με ευθύνη και μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
 2. Σκοπός του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Αμυνας, που πραγματώνεται ιδίως με την:

  α. ενασχόληση με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας για την ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας,

  β. παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και δραστηριοτήτων στον αμυντικό τομέα,

  γ. έγκαιρη πρόβλεψη και εκτίμηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων άλλων χωρών στον αμυντικό τομέα,

  δ. ενεργό συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά, τεχνολογικά και αναπτυξιακά προγράμματα αμυντικού περιεχομένου,

  ε. παροχή συμβουλευτικού έργου υψηλής ποιότητας για επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα,

  στ. επαφή και συνεργασία με τον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο,

  ζ. παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών,

  η. μεταφορά και υποβοήθηση αφομοίωσης προηγμένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας,

  θ. συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. διαρθρώνεται σε τρία ινστιτούτα κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος, ονομαζόμενα Ινστιτούτο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Στρατού, Ινστιτούτο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ναυτικού και lνστιτούτο 'Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αεροπορίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αμυνας, είναι δυνατόν να ιδρύονται και νέα ινστιτούτα. Καθένα από τα Ινστιτούτα αυτά οργανώνεται περαιτέρω, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, σε ερευνητικούς τομείς που υποστηρίζονται από εξειδικευμένα επιστημονικά εργαστήρια. Οι τομείς έχουν τεχνολογικά και ερευνητικά αντικείμενα που αναφέρονται στις αμυντικές ανάγκες των διαφόρων όπλων και σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες και αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης των Ινστιτούτων. Σε καθένα από τα αυτοτελή Ινστιτούτα τοποθετείται αξιωματικός σύνδεσμος με το οικείο Γενικό Επιτελείο.
 4. 'Οργανα διοικήσεως του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το Εποπτικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

  α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόεδρος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και μέλη οι Διευθυντές των Ινστιτούτων, ανά ένας ανώτατος αξιωματικός από τα τρία Γενικά Επιτελεία και το Γ.Ε.ΕΘ.Α., δύο (2) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, ένας εκπρόσωπος του ερευνητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ.

  β. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Δ.Σ.. Οι λεπτομέρειες για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές του ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά το άρθρο 32 Α παρ. 10 του παρόντος .

  γ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. Εάν ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι στρατιωτικός, πρέπει να είναι ανώτατος αξιωματικός με κατάλληλα επιστημονικά προσόντα και διορίζεται μετά από προηγούμενη γνώμη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
 5. Η διεύθυνση κάθε Ινστιτούτου ασκείται από Διευθυντή που είναι ερευνητής Α' ή Β' βαθμίδας, σε επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Η διαδικασία διορισμού του Διευθυντή, καθώς και η διοικητική υποστήριξη κάθε Ινστιτούτου από στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό, θα προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 32Α παρ. 10.
 6. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. στελεχώνεται επιστημονικά με ερευνητές, οι οποίοι ανάλογα με το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α', Β', Γ' και Δ' κατά την έννοια του άρθρου 14 του παρόντος, ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, τεχνικό επιστημονικό προσωπικό ή και αξιωματικούς που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αναλόγου επιστημονικού αντικειμένου. Οι ερευνητές των δύο ανώτερων βαθμίδων είναι μόνιμοι, ενώ οι ερευνητές των βαθμίδων Γ' και Δ' υπηρετούν με τετραετή θητεία. Τα προσόντα πρόσληψης και εξέλιξης των ερευνητών των βαθμίδων και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) είναι εκείνα των αντίστοιχων βαθμίδων του παρόντος. Για την αξιολόγηση των προσόντων αυτών λαμβάνονται επιπροσθέτως υπόψη οι ιδιαιτερότητες διεξαγωγής και η απαγόρευση δημοσίευσης πορισμάτων έρευνας στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές και συνεργαζόμενοι ερευνητές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.
 7. Οι υπάρχουσες εξήντα (60) μόνιμες οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ν.δ. 125/1974, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 609/1977, μετατρέπονται σε ισάριθμες συνιστώμενες εξήντα (60) οργανικές μη διαβαθμισμένες και κοινές ως προς τις βαθμίδες Α', Β', Γ' και Δ' θέσεις ερευνητικού προσωπικού της κατηγορίας του ν. 1514/1985 για τη στελέχωση του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας που κατέχει θέσεις του ν.δ. 125/1974 και δεν
  θα ενταχθεί σε θέσεις προσωπικού της κατηγορίας του ν.1514/1985, καταλαμβάνει μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως, καθ' υπέρβαση των οργανικών θέσεων των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και εξακολουθεί να αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της 25ης.6.2001 διατάξεις. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση του υπαλλήλου.
 8. Οι αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι οι εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού αντίστοιχα, των Ερευνητικών Κέντρων του παρόντος, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος και στο ν.2768/1999. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αντίστοιχων επιδομάτων των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος. Το ερευνητικό, Ε.Λ.Ε. και τεχνικό προσωπικό υποχρεούται, οσάκις απαιτείται, να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός του ερευνητικού κέντρου, σε χώρους με ειδικές συνθήκες και ωράριο εργασίας καθοριζόμενο από το επιστημονικό συμβούλιο του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α..
 9. Η ιδιότητα του ερευνητή, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη έμμισθη δραστηριότητα, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια προς τούτο από το Εποπτικό Συμβούλιο. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται να παρέχει ίδιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες ή να ασκεί ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες σε οποιουδήποτε είδους άλλο φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός αν του χορηγηθεί άδεια από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Στελέχωση και λειτουργία του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.
(Άρθρο 14 Ν. 2919/2001)

 1. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων, από της συγκροτήσεώς του μεταφέρονται στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., όπως ειδικότερα ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και το υλικό που χρησιμοποιούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα από και μετά την 1.9.1999.
 2. Το επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Κ.Ε.Τ.Α., Γ.Ε.Τ.Ε.Ν. μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, οι ειδικοί επιστήμονες του ν.δ. 125/ 1974, με διδακτορικό δίπλωμα, διορίζεται με αίτησή του, μετά από κρίση πενταμελούς ειδικής επιτροπής ερευνητών Α' ή Β' βαθμίδας καθηγητών Α.Ε.I., εκπροσώπων των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ., που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, εντάσσεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις ερευνητών. Το επιστημονικό προσωπικό που δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, αλλά έχει τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία σε ένα από τα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με συμμετοχή στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων τεχνολογικής καινοτομίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών πρωτοτύπων, βελτιωμένων ή νέων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α), ή ερευνητικού - αναπτυξιακού έργου που τεκμηριώνεται ως συγκρίσιμο με διδακτορική διατριβή, διορίζεται μετά από κρίση της άνω Επιτροπής και εντάσσεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις Ε.Λ.Ε. ( άρθρο 20 παρ. 3α του παρόντος).
 3. Το επιστημονικό προσωπικό της παραπάνω παραγράφου - μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - που δεν θα ενταχθεί σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδων Α', Β', Γ, Δ', εντάσσεται με αίτησή του σε συνιστώμενες ανάλογα με τα προσόντα του μόνιμες οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 3α του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.
 4. Η κρίση της Επιτροπής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας και των περιορισμών δημοσίευσης διαβαθμισμένου έργου, γίνεται με βάση τα επιστημονικά προσόντα, το σύνολο και τη φυσιογνωμία του εκτελεσθέντος επιστημονικού και τεχνολογικού έργου και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και κατασκευή αμυντικών επιστημονικών και τεχνολογικών συστημάτων και ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 1514/1985.
 5. Το πόρισμα της Επιτροπής κοινοποιείται στους κρινομένους, οι οποίοι, εντός δεκαπέντε (15) ημερών έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Επιτροπής. Η απόφαση αυτής επί των ενστάσεων αποστέλλεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Σε περίπτωση που μετά την ένταξη οι ετήσιες συνολικές αποδοχές του εντασσόμενου προσωπικού είναι μικρότερες από τις ήδη καταβαλλόμενες, τότε η διαφορά των αποδοχών αποτελεί προσωπικό επίδομα, που καταβάλλεται μέχρι εξισώσεώς του.
 6. Το λοιπό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων δύναται με αίτησή του να ενταχθεί και να καλύψει οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. που θα προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.
 7. Οι ειδικοί επιστήμονες του ν.δ. 125/1974 που δεν υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα, παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις της Υπηρεσίας τους και εξακολουθούν να αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της 25ης.6.2001 διατάξεις.
 8. Μέχρι τη δημοσίευση και εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.Τ.Ε.Ν., Κ.Ε.Τ.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά και να αμείβεται σύμφωνα με τις προ της 25ης.6.2001 ισχύουσες διατάξεις.
 9. 'Οσον αφορά το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς των Ερευνητών και εν γένει του επιστημονικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ερευνητές και το εν γένει επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων του παρόντος.
 10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 25η.6.2001, η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ρυθμίζονται:

  α. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., οι αρμοδιότητες των οργάνων του, ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε., τεχνικού, διοικητικού και στρατιωτικού προσωπικού, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής του προσωπικού, ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων του με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.

  β. Οι πόροι, οι πηγές χρηματοδότησης του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού λογαριασμού του Γ.Ε.Τ.Ε.Ν..

  γ. Σύσταση, κατάργηση και διαχείριση ειδικών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999.

  δ. Σύνταξη κανονισμών προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 11. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους ειδικούς επιστήμονες του ν.δ. 125/1974, καθώς και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι δεν θα ενταχθούν σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού ή Ε.Λ.Ε., καθώς και θέματα που αφορούν στο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
 12. Από 25.6.2001, καταργούνται:
  α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995.

  β. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:20