Φορείς 9 Εκτύπωση

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) (Άρθρο 10 § 2 Ν. 2919/2001)


Ιδρύεται εταιρεία χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)», στην οποία περιέρχονται οι μετοχές που το Δημόσιο έχει στις παρακάτω εταιρίες: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ), Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και Ινών (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.), Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.), ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ, Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.) και Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος (Κ.ΕΛ.ΕΝ.) .  Με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καταρτίζεται το καταστατικό με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:20