Φορείς 10 Εκτύπωση

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (Άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 2919/2001)

  1. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) θεωρείται ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια των διατάξεων των παραγράφων στ και ζ’ του άρθρου 2 του παρόντος, διατηρώντας το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4,  14 παρ. 2-5, 15, 18 παρ. 3 εδ. η και ι, 20 παρ. 3 α,  23 παρ. 1 εδ. η και 5, 23 Α του παρόντος, καθώς και του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 23 παρ. της 3  του ν. 1733/1987 επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ..  Κάθε αντίθετη διάταξη του άρθρου 1349/1983 (ΦΕΚ 52 Α), του π.δ. 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α), του π.δ. 91/1998 (ΦΕΚ 84 Α) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/26208/0022/13.5.1999 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1040 Β) καταργείται από 25.6.2001.
  2. Η Επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23Α ορίζονται ειδικά για το ΙΤΣΑΚ, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:20