Φορείς 11 Εκτύπωση

Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 2919/2001)


Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από ειδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται οπό την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:20