Αξιοποίηση 2 Εκτύπωση

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Άρθρα 23 § 3 Ν. 2741/1999, 34 Ν. 2843/2000)

 1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά με διάφορους τρόπους, και ιδίως:

  α) Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση.  Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους.
  β) Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.
  γ) Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
  δ) Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  ε) Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούμενες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηματοδοτούμενων δικαιούχων, ελέγχου , διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισμού, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλη αναγκαίοα λεπτομέρεια.

(Άρθρο 11 Ν 2919/2001)

 1. Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας και από κοινού στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη  Γ.Γ.Ε.Τ. η εκτέλεση έργων και μελετών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης πλην εκείνων της Ε.Ε. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.
 2. α)  Οι διατάξεις του π.δ. 17/2001 (ΦΕΚ14Α/31.1.2001) εφαρμόζονται αναλόγως και στα επιχειρηματικά σχέδια και τη γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δικαιούχους του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 17/2001 περιλαμβάνονται και Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτέρω, ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το άρθρο 6 του ν. 1733/1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ και στους δημόσιους λειτουργούς.

  β) Όπου αναφέρονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα «επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα» περιλαμβάνονται και οι εταιρείες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  γ) Η συμμετοχή ερευνητών, μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δημόσιου τομέα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητά τους που έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον γίνεται χρήση των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από το εν λόγω προσωπικό για τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση εκμετάλλευσης και τον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα.

  δ) Οι διοικήσεις  των ερευνητικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών φορέων διευκολύνουν την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις δημιουργούμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φορέων που διοικούν.

  ε) Η Γ.Γ.Ε.Τ., προκειμένου να διευκολύνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μπορεί να συμβάλλεται με εμπειρογνώμονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους οργανισμούς ειδικευμένους στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους.

  στ) Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του με τρίτους, προμηθευτές, πελάτες, ανταγωνιστές κ.λπ., να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται.

  ζ) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του προσωπικού αυτού στους ανωτέρω φορείς και στην επιχείρηση έντασης της γνώσης.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:20