Ερευνητικοι Φορεις 2 Εκτύπωση

Σύσταση - Οργανα διοίκησης (Άρθρα 9 Ν. 1514/1985, 24 § 2 Ν 1848/1989, 12 § 1 Ν.1771/1988, 46 Ν. 2000/1991, 22 § 3 Ν.2741/1999, 1 §§ 7-9 Ν. 2919/2001)

 1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 2. Οργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι:
  α) το διοικητικό συμβούλιο
  β) ο διευθυντής
 3. Το Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων αποτελείται από:

  α) το διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο
  β) έναν εκπρόσωπο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) αυτού,
  γ) έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων αυτών.
  δ) τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.

  Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώσεων β’ και γ’ καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.
  Ο ορισμός των μελών και η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγεί αντιπρόσωπος των ερευνητών και ΕΛΕ του κέντρου και των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του. Το Δ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, έναν αντιπρόεδρο.
 4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του κέντρου. Η εκτέλεση των αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού, η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. στον αντιπρόεδρό του. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:

  α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  β) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού.

  γ) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, του απολογισμού και του ισολογισμού του Κέντρου.

  δ) Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του Κέντρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  ε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο. Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στο διευθυντή του Κέντρου τις αρμοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου αυτής.
 5. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ακόλουθη διαδικασία:

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει την κενή θέση του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου, εφόσον υπάρχει. Απλή ανακοίνωση της προκήρυξης μπορεί να γίνεται σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του Υπουργού Ανάπτυξης.
  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ΥΠ.ΑΝ, με αίτηση του ενδιαφερομένου ή με πρόταση ερευνητών του κέντρου ή με πρόταση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από ψηφοφορία τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά και διορίζει ως διευθυντή του κέντρου έναν από τους τρεις αυτούς υποψηφίους.
 6. Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:

  α) Να έχει την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ο Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας. 

  β) Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, με διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του Κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

  γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α ερευνητή

  δ) Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που διορίζεται κατ’ εφαρμογή ειδικού νόμου.

  ε) Να μην έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης,  το 62ο έτος της ηλικίας του.
 7. Ο διευθυντής του κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας η θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής  την πρώτη τριετή θητεία.

  Μετά την λήξη της θητείας του ο διευθυντής μπορεί αυτοδίκαια να επαναφερθεί στην πρότερη θέση του (ερευνητή ή μέλους ΔΕΠ), αν είχε τέτοια προηγουμένως . Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Διευθυντές Ινστιτούτων των  Ερευνητικών Κέντρων και για τους Διευθυντές αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
 8. Επιστήμονες που διορίζονται ύστερα από κρίση ειδικών συλλογικών οργάνων που αποτελούνται από επιστήμονες, κατ’εφαρμογή είτε των διατάξεων του παρόντος είτε των διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του παρόντος σε θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών ή Τεχνολογικών Κέντρων , Ινστιτούτων αυτών, ως και αυτοτελών  Ινστιτούτων, ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ στα οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών Α’ σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή αυτού ερευνητές βαθμίδας Α’, μπορούν ύστερα από αίτηση τους να εντάσσονται αυτόματα σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας , που συνιστάται αυτοδικαίως.

  Προκειμένου να ενταχθούν σε θέση Ερευνητή Α΄βαθμίδας  όσοι από τους παραπάνω Διευθυντές κατέχουν θέση Δ.Ε.Π σε Α.Ε.Ι της χώρας οφείλουν να παραιτηθούν από την πανεπιστημιακή τους θέση πριν την ένταξή τους. Οι Διευθυντές αυτοί, μέλη Δ.Ε.Π - Α.Ε.Ι., μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό τους υποχρεούνται, αν ο Υπουργός Ανάπτυξης τους απευθύνει σχετική πρόσκληση, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν σε αυτόν οι περισσότεροι από τους μισούς ερευνητές Α’ και Β’βαθμίδας του Κέντρου ή του Ινστιτούτου, ή μετά από παροχή γνώμης τους σε σχετικό ερώτημα του Υπουργού , να υποβάλουν αίτηση για την αυτοδίκαιη ένταξη τους σε θέση Ερευνητή Α’, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης και ταυτόχρονα να υποβάλουν παραίτηση από την πανεπιστημιακή τους θέση. Σε περίπτωση που αυτοί δεν υποβάλουν μέσα στην ως άνω προθεσμία την αίτηση τους για ένταξη, λήγει αυτοδίκαια η θητεία τους ως Διευθυντών.
 9. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα:
  α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του κέντρου και εκτελεί τις αποφάσεις του.
  β) Συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του επιστημονικού συμβουλίου.
  γ) Προΐσταται των υπηρεσιών του κέντρου.
  δ) Εκπροσωπεί το κέντρο στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του.
  ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των ινστιτούτων.
  στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του κέντρου.
  ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του έχει αναθέσει το Δ.Σ.
 10. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως, μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή, αν είναι μέλος του ΔΕΠ ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.

  Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Διευθυντές Ινστιτούτων των  Ερευνητικών Κέντρων και για τους Διευθυντές αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής που καλύπτει δραστηριότητες ενός ή περισσοτέρων ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών  ινστιτούτων. Κάθε ΤΕΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα ως έξι μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στον δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενο του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών των ΤΕΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με όμοια απόφαση.

  Τα ΤΕΣ  έχουν τις εξής αρμοδιότητες :
  α. Παρακολουθούν τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των ινστιτούτων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης τους και υποβάλλουν σχετική γνώμη στον Υπουργό Ανάπτυξης.
  β. Αποτιμούν το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων αυτών, σε συσχετισμό με την επιστημονική και τεχνολογική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  γ. Καταρτίζουν, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου,  για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για την αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου και τον υποβάλλoυν  για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ερευνητές διεθνούς κύρους, κατά προτίμηση από το εξωτερικό, και ανώτερα στελέχη του παραγωγικού χώρου.
  δ. Γνωμοδοτούν για την κατάρτιση ανά ινστιτούτο από το  Δ.Σ. του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καταλόγου επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης ερευνητών του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.
  ε. Γνωμοδοτούν  σε κάθε ερώτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή των διοικήσεων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
  στ. Μέχρις εκδόσεως της ως άνω υπουργικής απόφασης τα Ε.Σ.  και Ε.Σ.Ι. συνεχίζουν να λειτουργούν, η δε θητεία των μελών τους παρατείνεται αναδρομικά κατά περίπτωση.
  Το Ε.Σ. συνέρχεται σε 2 τακτικές Συνεδριάσεις το χρόνο καθώς και σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του ή η απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του ή ο Υπουργός Ανάπτυξης.
 12. Το Ε.Σ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου και υποβάλλει την σχετική γνώμη και κριτική του στον υπουργό Ανάπτυξης.
  β)Αποτιμά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισμό με την πολιτική επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας του ΥΠ.ΑΝ.
  γ) Καταρτίζει για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για τη συμπλήρωση των επιτροπών κρίσης για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στο ΠΑΕΤ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος και για την αποτίμηση του ερευνητικού έργου του κέντρου και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει κατά προτίμηση μέλη του Εθνικού Πίνακα Κριτών. Αν για ορισμένη αξιολόγηση ερευνητικού προγράμματος ή για αποτίμηση έργου δεν υπάρχουν στον Εθνικό Πίνακα Κριτών οι απαιτούμενοι ειδικοί επιστήμονες, το Ε.Σ. μπορεί να συμπεριλαμβάνει στον πιο πάνω κατάλογο και ειδικούς επιστήμονες που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενοι κριτές μπορεί να είναι και αλλοδαποί. Η αμοιβή των κριτών και η αποζημίωση των μελών των επιτροπών αξιολόγησης ή αποτίμησης γίνεται όπως στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του παρόντος.   
  δ)Καταρτίζει για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος ο οποίος αποτελείται από όλα τα Μέλη του Εθνικού Πίνακα Κριτών, των οποίων οι ειδικότητες αντιστοιχούν στον επιστημονικό τομέα του ινστιτούτου.  
  ε)Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου, για τον ετήσιο προϋπολογισμό.
  στ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Δ.Σ  του Κέντρου. 
  To EΓΣ του άρθρου 10 παρ. 4 εξακολουθεί να υφίσταται.
 13. Η αποζημίωση των μελών του Ε.Σ. καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2009 15:13